Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Szkoła Doktorska : Doktoraty wdrożeniowe
Szkoła Doktorska
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Doktorat wdrożeniowy

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w innowacyjnym programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH” wspierającym przygotowywanie przez ich pracowników tzw. doktoratów wdrożeniowych.​

---------------- 
Osoby zainteresowane udziałem w programie "Doktorat wdrożeniowy w SGH"
proszone są o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej: bsd@sgh.waw.pl​

Chętnie udzielimy wsparcia!


--------------- 
 
Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć pracę badawczą z wykonywaniem obowiązków na rzecz podmiotu działającego w danej branży.  
 
Aby wziąć udział w programie, kandydat powinien być osobą zatrudnioną umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jego kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników. Zgłoszenie do programu następuje poprzez złożenie w biurze Szkoły Doktorskiej formularza zgłoszeniowego, w terminie do 30 kwietnia 2021 roku. W kolejnym etapie wyznaczny jest promotor z ramienia uczelni. 
 
​​----------------

Główne założenia programu
 
 • doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa,

 • nad pracą doktoranta sprawuje pieczę dwóch opiekunów – promotor z ramienia uczelni i opiekun projektu ze strony przedsiębiorstwa,

 • rozprawa doktorska jest przygotowywana w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).​

 • program kształcenia  w Szkole Doktorskiej SGH jest realizowany w profilu „doktorat wdrożeniowy” , gdzie blok A ma 78 godzin, blok B ma 84 godziny, blok C ma 63-64 godziny, blok D ma 42 godziny. Łącznie: 268 godz.​
 
----------------

Zasady udziału w programie
 • ​projekt doktoratów wdrożeniowych w SGH będzie realizowany w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”, którego wnioskodawcą będzie SGH jako uczelnia akademicka prowadząca szkołę doktorską,

 • przedsiębiorstwo zgłasza do Dziekana SD SGH chęć udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy”, wskazując m.in. kandydatów na doktorantów, propozycje tematów rozpraw doktorskich oraz kandydatów na promotorów pomocniczych, 

 • kandydatem na doktoranta może być pracownik przedsiębiorstwa lub osoba, na zatrudnienie której przedsiębiorstwo wyrazi wstępną zgodę w przypadku przyjęcia do SD SGH w ramach programu,

 • SGH podpisuje umowę z przedsiębiorstwem, którego pracownik będzie realizował doktorat wdrożeniowy, określającą m.in. prawa do rozwiązań prezentowanych w doktoracie wdrożeniowym oraz ewentualny udział pracownika w zyskach,
   
 • osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, będą musiały wówczas przejść rekrutację do Szkoły Doktorskiej,

 • po przyjęciu do SD SGH doktorant ma obowiązek złożyć oświadczenie w sprawie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 

 • przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić doktorantowi realizującemu doktorat wdrożeniowy opiekuna pomocniczego monitorującego postępy doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej,

 • opiekunem pomocniczym może być osoba ze stopniem doktora lub z doświadczeniem w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej/społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego, o trwałym charakterze; a jego kwalifikacje powinny być potwierdzone dokumentami/ oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego,

 • przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” nie może trwać dłużej niż 4 lata.

 • Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, oraz zostaną przyjęte do Szkoły Doktorskiej powinny zrealizować 8-semestralny program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej.

----------------

Przykładowa tematyka doktoratów wdrożeniowych:
 • zarządzanie wiedzą w organizacji
 • innowacyjne rozwiązania w marketingu
 • innowacyjne modele biznesu, w tym modele e-biznesu
 • nowe modele internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • systemy wsparcia innowacyjności w organizacji
 • innowacje w zarządzaniu finansami
 • zarządzanie operacjami logistycznymi
 • innowacje w bankowości
 • systemy wsparcia przedsiębiorczości
 • determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstwa
 • innowacyjne systemy zarządzania personelem
 • zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw przedsiębiorstwa
 • zarządzanie systemem controllingu przedsiębiorstwa     
 • digitalizacja a efektywność działań marketingowych
 • system zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
 • digitalizacja a usprawnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
 • innowacje odpowiedzialne społecznie
 • wykorzystanie rozwiązań Big Data w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • system zarządzania marką w przedsiębiorstwie
 • narzędzia data science w budowaniu przewag startupu.
 • sztuczna inteligencja w predykcji zagrożeń kryzysowych przedsiębiorstw
 • inteligentne systemy wspomagania decyzji menedżerskich
 • projektowanie i ocena metod dzielenia ryzyka w kontekście refundacji technologii
 • nowoczesne modele organizacji
 • gospodarka odpadami
 • procesy decyzyjne związane z efektywnym wykorzystanie strumieni finansowych
 • ocena ryzyka asymetrii informacji w kontraktach
 • zmiany regulacyjne w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • opodatkowanie gospodarki cyfrowej​ 


 

 Korzyści dla pracodawcy

 
 • ​Wsparcie rozwiązania problemu będącego wyzwaniem dla przedsiębiorstwa.

 • Szansa na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny, który przeprowadzi badania naukowe służące rozwiązaniu konkretnego problemu.

 • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta oraz odliczenia środków wydanych na B+R rozwój kompetencji pracowników uczestniczących w programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH”.​
 
 

 Korzyści dla doktoranta

 
 • Zdobycie wiedzy i poszerzenie kompetencji zawodowych.

 • Przygotowywanie rozprawy doktorskiej pod opieką merytoryczną zarówno promotora z jednostki naukowej, jak i opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę.

 • (1) Wynagrodzenie za pracę w przedsiębiorstwie oraz ponadto (2) stypendium z MNiSW wysokości 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej – 4 450 zł.
 
 

 Ważne daty i etapy

 
 • przesłanie formularz zgłoszeniowy (mailem na adres bsd@sgh.waw.pl)do 30 kwietnia 2021 ;

 • złożenie przez SGH wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”: do 31 maja 2020 r.;

 • ogłoszenie przez MNiSW listy wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do programu (lipiec/sierpień)

 • rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej SGH:
  data będzie ustalona przez komisję Rekrutacyjną w okresie lipiec/wrzesień, po ogłoszeniu przez MNiSW  informacji o zakwalifikowaniu;

 • osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest dostarczyć do  biura Szkoły Doktorskiej następujące dokumenty: 
  1. zgodę na przetwarzanie danych       osobowych w ramach programu  doktorat wdrożeniowy,​
  2. oświadczenia opiekuna pomocniczego,
  3. 
   dokument potwierdzający, że jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez dany podmiot, wraz ze zgodą tego podmiotu na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu (lipiec/sierpień).

 • Podpisanie mowy trójstronnej pomiędzy jednostką - pracodawcą a doktorantem  (po ogłoszeniu wyników przez MNiSW: do 20 września 2021 r.) 

 • ​dostarczenie przez SGHdo MNiSW dokumentów niezbędnych do przekazania przez MNiSW środków finansowych: do 20 września 2021 r.​

​​

Doktorat wdrozeniowy 01022021_01.02.2021.pdf 


 

 PROGRAM KSZTAŁCENIA - profil "doktorat wdrożeniowy"