Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Doktorat wdrożeniowy

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w innowacyjnym programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH” wspierającym przygotowywanie przez ich pracowników tzw. doktoratów wdrożeniowych.​

---------------- 
Osoby zainteresowane udziałem w programie "Doktorat wdrożeniowy w SGH"
proszone są o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej: bsd@sgh.waw.pl​

Chętnie udzielimy wsparcia!


--------------- 
 
Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć pracę badawczą z wykonywaniem obowiązków na rzecz podmiotu działającego w danej branży.  
 
Aby wziąć udział w programie, kandydat powinien być osobą zatrudnioną umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jego kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.
 
​​----------------

Główne założenia programu
 
 • doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa,

 • nad pracą doktoranta sprawuje pieczę dwóch opiekunów – opiekun naukowy i opiekun projektu ze strony przedsiębiorstwa,

 • rozprawa doktorska jest przygotowywana w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).​
 
----------------

Zasady udziału w programie
 • ​projekt doktoratów wdrożeniowych w SGH będzie realizowany w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”, którego wnioskodawcą będzie SGH jako uczelnia akademicka prowadząca szkołę doktorską,

 • przedsiębiorstwo zgłasza do Dziekana SD SGH chęć udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy”, wskazując m.in. kandydatów na doktorantów, propozycje tematów rozpraw doktorskich oraz kandydatów na promotorów pomocniczych, 

 • kandydatem na doktoranta może być pracownik przedsiębiorstwa lub osoba, na zatrudnienie której przedsiębiorstwo wyrazi wstępną zgodę w przypadku przyjęcia do SD SGH w ramach programu,

 • SGH podpisuje umowę z przedsiębiorstwem, którego pracownik będzie realizował doktorat wdrożeniowy, określającą m.in. prawa do rozwiązań prezentowanych w doktoracie wdrożeniowym oraz ewentualny udział pracownika w zyskach,
   
 • zgłoszony przez przedsiębiorstwo kandydat na doktoranta bierze udział w procesie rekrutacji do SD SGH,

 • po przyjęciu do SD SGH doktorant ma obowiązek złożyć oświadczenie w sprawie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 

 • przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić doktorantowi realizującemu doktorat wdrożeniowy opiekuna pomocniczego monitorującego postępy doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej,

 • opiekunem pomocniczym może być osoba ze stopniem doktora lub z doświadczeniem w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej/społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego, o trwałym charakterze; a jego kwalifikacje powinny być potwierdzone dokumentami/ oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego,

 • przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” nie może trwać dłużej niż 4 lata.
----------------

Przykładowa tematyka doktoratów wdrożeniowych:
 • ​innowacje zarządcze,
 • innowacyjne rozwiązania w marketingu,
 • zarządzanie wiedzą w organizacji,
 • innowacyjne modele biznesu, w tym modele e-biznesu,
 • innowacje pracowników jako narzędzie wspomagania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie,
 • nowe modele internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • systemy wsparcia innowacyjności w organizacji,
 • innowacje w zarządzaniu finansami,
 • zarządzanie wiedzą chronioną w organizacji,
 • zarządzanie operacjami logistycznymi,
 • systemy informatyczne w zarządzaniu innowacjami,
 • innowacje w bankowości,
 • systemy wsparcia przedsiębiorczości,
 • determinanty innowacyjności organizacji,
 • innowacyjność w ujęciu procesowym,
 • determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstwa,
 • innowacyjne systemy zarządzania personelem,
 • kooperacja/kooperencja a poprawa wyników przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie systemem controllingu przedsiębiorstwa,     
 • digitalizacja a efektywność działań marketingowych,
 • system zarządzania projektami w przedsiębiorstwie,
 • digitalizacja a usprawnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa,
 • innowacje odpowiedzialne społecznie,
 • wykorzystanie rozwiązań Big Data w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • system zarządzania marką w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie w środowisku wielokulturowym.
 

 Korzyści dla zakładu pracy

 
 • ​Wsparcie rozwiązania problemu będącego wyzwaniem dla przedsiębiorstwa.

 • Szansa na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny, który przeprowadzi badania naukowe służące rozwiązaniu konkretnego problemu.

 • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta oraz odliczenia środków wydanych na B+R rozwój kompetencji pracowników uczestniczących w programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH”.​
 
 

 Korzyści dla doktoranta

 
 • Zdobycie wiedzy i poszerzenie kompetencji zawodowych.

 • Przygotowywanie rozprawy doktorskiej pod opieką merytoryczną zarówno promotora z jednostki naukowej, jak i opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę.

 • (1) Wynagrodzenie za pracę w przedsiębiorstwie oraz ponadto (2) stypendium z MNiSW wysokości 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej – 4 450 zł.
 
 

 Ważne daty

 
 • ​​​zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 25 marca 2020 r., nabór wniosków w ramach programu trwa w roku 2020od dnia 30 kwietnia do dnia 15 czerwca;

 • podpisywanie przez SGH umów przedwstępnych
  z zainteresowanymi przedsiębiorstwami:
  do 30 maja 2020 r.;

 • złożenie przez SGH wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”: do 15 czerwca 2020 r.;

 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SGH:
  lipiec 2020 r.;

 • dostarczenie do MNiSW dokumentów niezbędnych do przekazania przez MNiSW środków finansowych: do 20 września 2020 r.​
 

 Pobierz ulotkę

 
BANER-3.jpg