Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Szkoła Doktorska : Doktorat grantowy
Szkoła Doktorska
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Doktorat grantowy

 
Zapraszamy beneficjentów grantów badawczych do udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH w ramach projektu doktoratów grantowych.

-------------

Założenia

 • kandydatami rekrutującymi się do Szkoły Doktorskiej SGH w ramach projektu „doktoratów grantowych” są osoby nieposiadające stopnia doktora – beneficjenci lub wykonawcy programów badawczych finansowanych przez instytucje zewnętrzne (np. NCN, NCBiR, MNiSW), 

 • tematyka projektu badawczego musi być zgodna z zakresem dyscyplin naukowych objętych programem kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH: (1) ekonomia i finanse, (2) nauki o zarządzaniu i jakości, (3) nauki o polityce i administracji,

 • wymagany jest wpis na listę doktorantów, 

 • kandydaci mogą być przyjęci do Szkoły Doktorskiej poza limitem miejsc określonym przez Rektora SGH pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego z projektu badawczego.
 
-------------

Adresaci

 • beneficjenci (kierownicy) konkursów na projekty badawcze przeznaczonych dla naukowców nieposiadających stopnia doktora,  tj. osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoby, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN – spełnienie tego wymogu jest weryfikowane w procesie rekrutacji do szkoły doktorskiej, 

 • nieposiadający stopnia doktora wykonawcy w projektach badawczych, których beneficjentami są naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego, promujący podejmowanie przez wykonawcę kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH i przygotowanie rozprawy doktorskiej.

-------------

Zasady 

 • Status beneficjenta lub wykonawcy projektu badawczego, o którym mowa wyżej, jest podstawą przyznania kandydatowi maksymalnej liczby punktów za opis zamierzeń badawczych rozprawy doktorskiej i realizację projektów naukowych przewidzianych w pierwszym etapie rekrutacji do szkoły doktorskiej,  pod warunkiem, że zamierzenia badawcze rozprawy doktorskiej są istotnie zgodne z celami danego projektu badawczego, a kandydat spełnia wymogi formalne udziału w rekrutacji [co stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata].

 • Procedurę rozpoczyna zgłoszenie udziału w rekrutacji do szkoły doktorskiej poprzez prawidłową rejestrację kandydata w ISR dostępnego na stronie internetowej Uczelni i złożenie zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym wymaganych dokumentów. 

 • Pozostałe warunki określone w zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej są zachowane.

-------------

Wymagana dokumentacja zgłoszenia beneficjenta lub wykonawcy projektu badawczego:
 
 • dokumenty wymagane w postepowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej SGH,

 • dane osobowe beneficjenta projektu badawczego dla osób nieposiadających stopień doktora: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia,

 • dane osobowe kierownika grantu, jeśli kandydat do Szkoły Doktorskiej jest wykonawcą projektu badawczego: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, rok uzyskania stopnia naukowego doktora, miejsce zatrudnienia, adres mailowy, telefon kontaktowy, 

 • dane osobowe kandydata na promotora, jeśli taki został określony w umowie grantu: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, rok uzyskania stopnia naukowego doktora, miejsce zatrudnienia, adres mailowy, telefon kontaktowy,

 • tytuł projektu badawczego, numer umowy, nazwa wnioskodawcy. 
 
 
 

 Dodatkowe informacje dla zainteresowanych projektem „doktorant grantowy”

 
 

 Harmonogram konkursów NCN w 2020 roku

 
 

 POBIERZ ULOTKĘ

 

baner-3-1 (002).jpg