Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:

​Studia przeznaczone są dla:

 • menadżerów centralnych instytucji państwowych,
 • menadżerów dużych przedsiębiorstw i organizacji (państwowych i prywatnych) odpowiedzialnych za opracowanie strategii i przygotowanie programów rozwojowych, 
 • pracowników średniego i niższego szczebla wykonujących badania i analizy strategiczne,
 • menadżerów i pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie przyjętych przez przedsiębiorstwa strategii, 
 • oraz wszystkich zainteresowanych tematem badań i analiz strategicznych.
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu oceny sytuacji makroekonomicznej oraz prognozowania gospodarczego w warunkach integracji i globalizacji, a także sposobów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania badań i analiz ekonomicznych. Studia dają możliwość poznania, pogłębienia lub przypomnienia i utrwalenia wiedzy związanej z:

 • analizą makroekonomiczną,
 • rankingiem i metodami taksonomicznymi w analizach ekonomicznych, 
 • analizą i badaniami sektorowymi a także prognozowaniem gospodarczym i podejmowanymi decyzjami, 
 • narzędziami ekonometrycznymi niezbędnymi do przeprowadzania badań i analiz ekonomicznych a także ich zastosowaniem ze szczególnym uwzględnieniem modeli ekonomicznych, 
 • wpływem procesów demograficznych na wzrost gospodarki a także celami polityki gospodarczej i miernikami ich realizacji, 
 • oraz porównawczymi analizami międzynarodowymi.
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6600 zł – w przypadku wpłaty jednorazowej, albo 6800 zł w przypadku wpłaty w dwóch ratach (I rata wynosząca 4200 zł – płatna przy zapisie, II rata – 2600 zł płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru nauki). Uwaga! Możliwość wpłaty w ratach mają wyłącznie osoby fizyczne. Zakłady pracy zobowiązane są uiścić całą opłatę jednorazowo.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, opłatę za wydanie świadectwa ukończenia studiów, a także zaświadczenie w języku angielskim o ukończeniu studiów podyplomowych.

:: Numer rachunku dla edycji VII ::

12 1240 6960 5005 0602 1207 0007
w tytule płatności: nazwisko i imię uczestnika (w takiej kolejności)
oraz dopisek: 500-06-1207 (jest to numer konta księgowego)

termin uruchomienia studiów:

​Edycja VII – edycja zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczną się w lutym 2015 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja jest obecnie prowadzona.

organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

Zajęcia w ramach studiów będą się odbywały średnio 2 razy w miesiącu, w piątki (w godz. 17:10–20:40) i w soboty (w godz. 9:00–18:50) w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

tematyka studiów:

​Program jest skierowany przede wszystkim do pracowników działów i departamentów Urzędów Centralnych z zakresu analizy makroekonomicznej i sektorowej, oraz do wszystkich zainteresowanych tematem badań i strategicznych analiz gospodarczych.

W ramach prowadzonych zajęć – wykładów i seminariów – kształtowane są następujące umiejętności:

 • zrozumienia celu przeprowadzania badań i analiz strategicznych,
 • przygotowania programów gospodarczych, 
 • przygotowania niezbędnej dokumentacji potrzebnej do sprawnego przeprowadzania badań i analiz strategicznych, 
 • wyboru najkorzystniejszej metody i narzędzi, za pomocą których zostanie przeprowadzona, 
 • praktycznego wykorzystanie wyników badań i analiz.
program studiów:

​Na program studiów składają się poniższe przedmioty:

 1. Rankingi i metody taksonomiczne w analizach ekonomicznych (20 godz.)
 2. Oceny sytuacji makroekonomicznej (20 godz.) 
 3. Analizy i badania sektorowe (16 godz.) 
 4. Prognozowanie gospodarcze (22 godz.) 
 5. Regulacja i deregulacja rynku (12 godz.) 
 6. Współczesna dyskusja o narzędziach wpływu na koniunkturę (10 godz.) 
 7. Podejmowanie decyzji w sektorze publicznym (10 godz.) 
 8. Wpływ procesów demograficznych na wzrost gospodarki (4 godz.) 
 9. Porównawcze analizy międzynarodowe (8 godz.) 
 10. Zastosowanie narzędzi ekonometrycznych w modelowaniu ekonomicznym (14 godz.) 
 11. Strategie rynkowe (12 godz.) 
 12. Cele polityki gospodarczej i mierniki ich realizacji (12 godz.) 
 13. Seminaria (po 10 godz. w rozbiciu na dwie grupy, przy czym w I sem. po 4 godz. a w II sem. po 6 godz.).

  Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i seminariów.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie studiów kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia mogą składać dokumenty:

 • pocztą elektroniczną: slipiec@sgh.waw.pl,
 • listem poleconym na adres: Sabina Lipiec, al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa (budynek M, pok. 324),
 • faksem wysłanym na numer: 225648621,
 • osobiście w Katedrze Teorii Systemu Rynkowego przy ul. Madalińskiego 6/8, 02-554 Warszawa, bud M, pokój 324.
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest: uczestnictwo w zajęciach wykładowych, ćwiczeniach i seminariach, napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

kierownik programu:

​dr hab. Wojciech Pacho, prof. SGH

sekretariat studiów:

​Katedra Teorii Systemu Rynkowego
Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 324
02-554 Warszawa

telefon: 225649298
faks: 225648621