Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​I edycja studiów.

Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza rekrutację na I edycję Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, w obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzina - nauki ekonomiczne, dyscyplina - ekonomia.

Studia prowadzone będą w szczególności w obszarze statystyki, demografii, ekonomii, ekonometrii, informatyki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań metod i narzędzi analiz ilościowych zjawisk gospodarczych i społecznych.
Głównym celem studiów, przeznaczonych dla pracowników urzędów statystyki publicznej, jest połączenie wiedzy teoretycznej w zakresie szeroko pojętej ekonomii z praktycznym wykorzystaniem metod i narzędzi ilościowych, stworzenie słuchaczom warunków do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

czesne:

​Zasady odpłatności za studia regulowane są odrębnym zarządzeniem.

termin uruchomienia studiów:

​Studia trwają 4 lata.

Zajęcia rozpoczęły się 22 lutego 2013 r.

termin zapisów na studia:

 

 
organizacja zjazdów:

​Przewidywane terminy zajęć wykładowych: soboty, co 2 tygodnie.

program studiów:

Zajęcia prowadzone są według sylabusów dla Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Przedmioty:

 1. Metodologia badań naukowych i podejście ilościowe w badaniach naukowych (semestr I, 14 godz.)
 2. Matematyka (semestr I, 28 godz.)
 3. Ekonomia (semestr II, 30 godz.)
 4. Metody statystyczne (semestr II, 28 godz.)
 5. Ekonometria I (semestr III, 14 godz.)
 6. Warsztaty – seminarium ekonomiczne (semestr III, 14 godz.)
 7. Ekonometria II (semestr IV, 14 godz.)
 8. Technologie informatyczne w zastosowaniach statystycznych (semestr IV, 14 godz.)
 9. Metody i techniki nauczania (semestr V, 15 godz.)
 10. Przedmiot do wyboru - 14 godzin na każdym z semestrów: III, IV, V, VI.
 11. Seminarium doktorskie w trybie indywidualnym - semestr V, VI, VII i VIII.

  Łączna liczba godzin - 227 godzin (semestr I: 42 godz., semestr II: 58 godz., semestr III: 42 godz., semestr IV: 42 godz., semestr V: 29 godz., semestr VI: 14 godz.).

  Każdy przedmiot kończy się egzaminem na ocenę.

Przedmioty do wyboru:

 • badania operacyjne,
 • demografia,
 • ekonomia matematyczna,
 • ekonomiczne aspekty finansów,
 • główne problemy współczesnej gospodarki,
 • informatyka gospodarcza,
 • matematyka i statystyka aktuarialna,
 • mikroekonometria,
 • polityka gospodarcza,
 • procesy stochastyczne,
 • projektowanie aplikacji wspomagających przetwarzanie danych ekonomicznych,
 • rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów,
 • statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej,
 • statystyka matematyczna,
 • statystyka społeczna.

  Przedmioty do wyboru uruchamiane będą w zależności od zapotrzebowania.
tryb naboru:

Nabór na Niestacjonarne Studia Doktoranckie we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym prowadzony jest w trybie zamkniętym.

​O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria podane w Ustawie z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. Nr 164, poz . 1365, z późn. zm.).

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez kolegialną komisję rekrutacyjną uwzględniane będą:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów (0-5 pkt);
 • opinia opiekuna naukowego (0-5 pkt);
 • opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-10 pkt);
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-10 pkt);
 • udział w realizacji projektów badawczych lub naukowych (0-5 pkt);
 • inne osiągnięcia (0-5 pkt).
wymagane dokumenty:

​Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny;
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych;
 • dwie fotografie typu legitymacyjnego;
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych;
 • opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub promotora pracy magisterskiej kandydata;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
zasady realizacji studiów:

​Obowiązuje Regulamin Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W semestrach I-V słuchacze zobowiązani są do zaliczenia 9 przedmiotów obowiązkowych.
W I semestrze studiów student odbywa także szkolenia e-learningowe z zakresu ochrony własności intelektualnej, BHP i biblioteczne.
W semestrach III-VI należy wybrać po jednym przedmiocie z listy przedmiotów do wyboru.
Począwszy od V semestru doktoranci uczestniczą w seminarium doktorskim pod opieką wybranego promotora.
Ponadto w każdym roku studiów należy odbywać praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

kierownik programu:

​Koordynator studiów: dr hab. prof. SGH Ilona Błaszczak-Przybycińska
e-mail: iblasz@sgh.waw.pl
telefon: 225649274

sekretariat studiów:

​Sekretariat Instytutu Statystyki i Demografii
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pok. 202/203 (II piętro)

dodatkowe informacje:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Instytut Statystyki i Demografii

ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pok. 202/203 (II piętro)
02-513 Warszawa

telefon: 225649272, 225649270
e-mail: mjaron@sgh.waw.pl

p. Marta Jaroń-Chruślińska