Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

W roku akademickim 2017/2018 studia nie zostaną uruchomione.

Niestacjonarne Studia Doktoranckie Ubezpieczeń obejmują wiedzę, umie-jętności i kompetencje społeczne z zakresu szeroko pojętej problematyki ubezpieczeniowej, rozpatrywanej od strony teoretycznej i praktycznej. Dotyczą ubezpieczeniowego zarządzaniem ryzykiem, zasad konstrukcji produktów ubezpieczeniowych oraz organizacji i funkcjonowania rynku fi-nansowo-ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem na nim odpowiedniej ochrony konsumenta oraz skutecznie i efektywnie zarządzanego przed-siębiorstwa ubezpieczeniowego. Studia ukierunkowane są na zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej i oryginalne rozwiązanie ubezpieczeniowego problemu naukowego, podjętego w przygotowywanej pod opieką promo-tora rozprawie doktorskiej, która ma stanowić podstawę uzyskania stop-nia doktora w danej dyscyplinie naukowej.​

studia skierowane do:

​Studia skierowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub równoważnym, zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia, ze specjalizacją obejmującą teorię i praktykę ubezpieczeń oraz zabezpieczenia społecznego (w tym ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych). 


czesne:
Semestry od pierwszego do ósmego: 3350 zł za każdy semestr. 
 
Czesne za rok akademicki 2016/2017 wynosi 6700 zł. 

Opłaty słuchacz wnosi na indywidualny rachunek bankowy generowany przez Internetowy System Rejestracji na Studia Doktoranckie (ISR).
termin uruchomienia studiów:

W roku akademickim 2017/2018 studia nie zostaną uruchomione.

termin zapisów na studia:
organizacja zjazdów:
Zajęcia głównie w formie wykładów, seminariów i konwersatoriów trwają  8 semestrów i odbywają  się w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu. Informacja o terminach i organizacji zjazdów zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.
tryb naboru:

Opis postępowania rekrutacyjnego.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

a) ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów) - 1-3 pkt.

b) ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej - 0-6 pkt.

c) udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych - 0-6 pkt.

d) udział w realizacji projektów naukowych - 0-3 pkt.

e) dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty - 0-3 pkt.

Kolegialna komisja rekrutacyjna może określić, ustalając zasady dodatkowej punktacji:

 

 1. Dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w zależności od dyscypliny naukowej oraz trybu studiów doktoranckich:

  – znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami - 0-3 pkt.
  – rozmowa kwalifikacyjna - 0-12 pkt.

 2. Dodatkowe zadania dla kandydatów biorących udział w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym:
Kolegialna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach limitu miejsc z uwzględnieniem ustalonej przez komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia doktoranckie. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu miejsc albo zarządza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne obejmujące wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów.

 

Termin ogłoszenia wyników: 19.09.2016 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa, nr pomieszczenia: tablica ogłoszeń piętro 1.

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 15.10. 2016 r.


 

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem  programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej,
 • dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 35
telefon: 225649128

zasady realizacji studiów:
Organizacja studiów umożliwia przygotowanie pracy doktorskiej i jej obronę w ciągu 8 semestrów. Otwarcie przewodu doktorskiego i  publiczna obrona rozprawy odbywają się według ogólnie obowiązujących zasad.

Zaliczenie wszystkich semestrów studiów uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu studiów.

kierownik programu:

Dziekan KES dr hab. Joachim Osiński, prof. nadzw. SGH

koordynator:

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (koordynator XI edycji)

sekretarz programu:

Kazimiera Polityka (sekretarz XI edycji)
e-mail: kazimiera.polityka@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 35

telefon: 225649128

dodatkowe informacje:
​Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 35

telefon: 225649128

Sekretarz studiów: Kazimiera Polityka
e-mail: kazimiera.polityka@sgh.waw.pl