Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:
 • ​Osoby zajmujące się komunikacją z pracownikami, klientami, inwestorami, organizacjami pozarządowymi lub rządowymi, jak również zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym tematyką działalności dobroczynnej, czy wolontariatu pracowniczego;
 • Pracownicy agencji PR czy doradztwa komunikacyjnego pragnące poszerzyć swoją wiedzę na temat współczesnych trendów w zarządzaniu reputacja firmy;
 • Pasjonaci – osoby posiadające dyplom licencjata lub magistra, którym tematyka zarządzania reputacją firmy jest szczególnie bliska.
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej nowego nurtu w zarządzaniu strategicznym, zorientowanego na budowę reputacji przedsiębiorstwa. Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami kształtowania tożsamości firmy, kreowania wizerunku firmy, zarządzaniem zaufaniem oraz relacjami z kluczowymi interesariuszami przedsiębiorstwa (komunikacja z otoczeniem), jak również zarządzaniem sytuacją kryzysową w celu ochrony reputacji firmy.

czesne:

​Opłata za studia wynosi: 7800 zł. W przypadku osób fizycznych istnieje możliwość wpłaty w 2 ratach.
Czesne obejmuje również koszt wydruku materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

termin uruchomienia studiów:

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na studia została wstrzymana.

organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

program studiów:

​Zakres tematyczny Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

Blok I. Współczesne uwarunkowania budowy reputacji przedsiębiorstwa

· Globalizacja i nowe trendy w zachowaniach konsumentów
· Jakościowe zmiany świata a strategie rynkowe firm
· Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu

Blok II. Budowa tożsamości korporacyjnej i kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

· Wprowadzenie do zagadnień tożsamości, wizerunku i reputacji firmy
· Istota koncepcji i elementy tożsamości korporacyjnej
· Efektywne systemy tożsamości wizualnej – przykłady
· Wizerunek pracownika a wizerunek firmy
· Strategie kształtowania wizerunku firmy

Blok III. Zarządzanie relacjami z interesariuszami

· Relacje z inwestorami i ich znaczenie w procesie budowy reputacji
· Zasady i narzędzia współpracy z inwestorami (komunikaty, raporty, road show)
· Najlepsze praktyki w obszarze relacji inwestorskich
· Budowa i pomiar wartości klienta a reputacja firmy
· Budowa portfela klientów
· Zarządzanie relacjami z klientem
· Zarządzanie cenami i dystrybucją w budowie relacji z klientami i reputacji firmy
· Wpływ zarządzania marketingowymi bazami danych na reputację firmy
· Promocje jako narzędzie budowy relacji z klientem
· Specyfika komunikowania z wewnętrznymi interesariuszami i jej znaczenie dla budowy reputacji firmy
· Zasady współpracy z mediami i ich znaczenie w procesie budowy reputacji – techniki prezentacji i wystąpień publicznych
· Świadome kreowanie przekazu – informacje prasowe, konferencje prasowe
· Analiza przekazów medialnych
· Prawo prasowe a prawo autorskie a relacje z mediami
· Znaczenie relacji ze środowiskami opiniotwórczymi w budowie reputacji firmy

Blok IV. Zarządzanie sytuacją kryzysową

· Diagnoza i profilaktyka kryzysów
· Rodzaje zagrożeń, kryzysów i katastrof
· Strategia zarządzania kryzysowego jako klucz do ochrony reputacji firmy
· Ocena i usuwanie skutków kryzysu

Blok V. Zarządzanie zaufaniem

· Istota zarządzania zaufaniem
· Zaufanie w relacji B2C
· Komunikowanie w budowaniu zaufania do firmy
· Przywództwo oparte na zaufaniu
· Rola zaufania w budowaniu reputacji
· Rozwój planu zarządzania zaufaniem do firmy
· Rola zaufania w procesie budowy reputacji na przykładzie instytucji finansowych

Blok VI. Budowa, zarządzanie i pomiar reputacji korporacyjnej

· Rola reputacji w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
· Wpływ reputacji na wyniki i wartość firmy
· Kultura korporacyjna i jej znaczenie w procesie budowy reputacji firmy
· Budowa reputacji firmy
· Strategia zarządzania reputacją i analiza skutecznych rozwiązań
· Zmiana modelu konsumpcji informacji oraz konwergencja nowych i tradycyjnych mediów
· Nowe media i ich znaczenie w procesie budowy reputacji
· Badanie reputacji firmy
· Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. CSR) i jej wpływ na budowę reputacji firmy
· Raportowanie CSR
· Rola prezesa zarządu w kształtowaniu reputacji firmy
· Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowie reputacji firmy

Blok VII. Seminarium dyplomowe
· Metodyka pisania prac dyplomowych

wykładowcy:

​Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej i innych wiodących uczelni w Polsce oraz praktycy wnoszący doświadczenia z zakresu zarządzania reputacją firmy:

 • Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona, SGH, Zakład Wartości Klienta – Kierownik
 • Prof. dr hab. Wiesław Grudzewski, SGH, Katedra Systemów Zarządzania
 • Prof. dr hab. Irena Hejduk, SGH, Katedra Systemów Zarządzania – Kierownik
 • Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, SGH, Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa – Kierownik
 • Prof. dr hab. Bogdan Mróz, SGH, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji
 • Dr Tymoteusz Doligalski, SGH, Zakład Wartości Klienta
 • Dr Aleksandra Laskowska, SGH, Katedra Zarządzania Innowacjami
 • Dr hab. Katarzyna Majchrzak, SGH, Zakład Wartości Klienta
 • Dr hab. Piotr Masiukiewicz, SGH, Zakład Wartości Klienta
 • Dr inż. Anna Sankowska, SGH, Katedra Systemów Zarządzania
 • Dr Sylwia Sobolewska, SGH, Zakład Wartości Klienta
 • Dr Piotr Wachowiak, SGH, Katedra Zarządzania w Gospodarce
 • Dr Jacek Wójcik, SGH, Zakład Wartości Klienta 
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem nauczania oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom zarządzania reputacji.

kierownik programu:

​dr hab. Katarzyna Majchrzak
e-mail: katarzyna.majchrzak (w domenie sgh.waw.pl)

sekretarz programu:

​dr Sylwia Sobolewska
telefon: 509289389
e-mail: ssobol (w domenie sgh.waw.pl)

sekretariat studiów:

​Informacji udziela kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Majchrzak

Zapisy przyjmuje sekretarz studiów: dr Sylwia Sobolewska

Instytut Zarządzania Wartością
Zakład Wartości Klienta
ul. Rakowiecka 24
budynek A, pokój 308, 309
02-521 Warszawa

telefaks: 225649305

Sekretariat Zakładu jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00