Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
cel studiów:

BROSZURA INFORMACYJNA

Podyplomowe Studia „Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020” pozwolą słuchaczom na zdobycie:

 • unikalnej wiedzy „z pierwszej ręki” na temat źródeł i sposobów pozyskiwania środków na różne typy projektów w latach 2014-2020,
 • wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie aplikowania, realizacji oraz ewaluacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przed Polską ogromna szansa na wykorzystanie znacznych środków europejskich. W latach 2014-2020 polscy beneficjenci będą mogli sięgnąć po ponad 300 mld zł z funduszy strukturalnych. Jednocześnie Unia Europejska podnosi znacznie wymagania i standardy związane z wykorzystaniem tych środków w porównaniu do poprzedniego okresu 2007-2013 (zorientowanie na rezultaty, koncentracja, rezerwa wykonania, wyższe standardy monitorowania i ewaluacji). Wprowadzane są również zupełnie nowe instrumenty i mechanizmy dotowania przedsięwzięć rozwojowych (np. zintegrowane inwestycje terytorialne, nowe formy i szerszy zakres stosowania instrumentów zwrotnych). Zmieniany jest także układ i zakres oferowanego wsparcia w ramach nowych programów operacyjnych. Pojawiają się nowe wymagania, ale i nowe, wielkie możliwości.

Wynegocjowane przez Polskę kwoty wsparcia w ramach funduszy europejskich trafią zarówno do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. Efektywne ich wykorzystanie, a nie tylko skuteczne, sprowadzające się do wnioskowania, pozyskania i wydatkowania zgodnie z wymaganiami urzędników krajowych oraz unijnych, może pozwolić przedsiębiorcom na poprawę ich konkurencyjności na rynku krajowym, europejskim i światowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego uzyskają możliwość poprawy atrakcyjności inwestycyjnej administrowanych przez siebie terenów, a także podniesienia poziomu
i jakości życia mieszkańców.

Od osób zarządzających środkami europejskimi wymaga się zarówno umiejętności planowania, współpracy z instytucjami administracji publicznej odpowiedzialnymi za dysponowanie funduszami europejskimi, monitorowania i sprawozdawania
ze zrealizowanych faz projektu oraz ich późniejszej ewaluacji. Wiedza w zakresie funduszy europejskich oraz nabyte umiejętności dotyczące praktycznego zarządzania zewnętrznymi źródłami finansowania pozwolą nie tylko na efektywne wykonywanie zleceń dotychczasowego pracodawcy, ale też umożliwiają podjęcie własnych inicjatyw w tej sferze. Oferowana wiedza na temat szczegółowych procedur rządzących finansowaniem zewnętrznym, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich, jak również umiejętności identyfikowania obszarów wymagających wsparcia powinny umożliwić rozwinięcie własnej działalności doradczej i konsultingowej.

WIĘCEJ O STUDIACH

czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje koszt książek i materiałów dydaktycznych udostępnianych przez wykładowców na stronie internetowej studiów oraz zebranych w formie elektronicznej na płycie CD na koniec zajęć, a także koszt sporządzenia i wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja III zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2016 r.

termin zapisów na studia:
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

Sposób prowadzenia zajęć:

 • konwersatoria, aktywizujące słuchaczy w trakcie ich trwania,
 • warsztaty i ćwiczenia z wykorzystaniem aktualnych dokumentów związanych z tematyką poszczególnych spotkań.

Elastycznie dostosowane terminy i czas na zajęcia:
w celu zapewnienia możliwości udziału osób spoza Warszawy zajęcia odbywają się w ramach comiesięcznych zjazdów sobotnio-niedzielnych (mniej-więcej raz w miesiącu, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt, tworzących tzw. długie weekendy). Zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 10.00 (aby umożliwić dojazd do Warszawy) a kończą się o 17.00. W niedzielę natomiast zajęcia rozpoczynają się o 8.00, a kończą się o 15.00. Sale wykładowe przystosowane są w pełni dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

program studiów:
​L.p. Przedmiot​ Opis zagadnień​ Liczba godzin​
1.​ ​Podstawy prawne i instytucjonalne funkcjonowania UE w latach 2014-2020 ​Instytucje UE: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i jej organy przygotowawcze (grupy robocze i COREPER), Komisja Europejska, Parlament Europejski, proces decyzyjny w UE, zwykła procedura ustawodawcza, lobbing w instytucjach UE, koordynacja polskiej polityki europejskiej, udział Polski w procesie przyjmowania aktów prawnych w UE, akty prawne UE. ​8
​2. ​Instrumenty wsparcia przedsiębiorców ze środków budżetowych ​Zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (historia powstania, pojęcie, zarządzanie strefami, objęcie gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref, zasady udzielania pomocy regionalnej w strefach, koszty kwalifikowane, efekt zachęty, mapa pomocy regionalnej, kumulacja pomocy), procedura udzielania grantów inwestycyjnych, beneficjenci, forma wsparcia. ​8
​3. ​Polityka finansowa UE w latach 2014-2020 ​Polityka finansowa UE w latach 2014-2020: źródła dochodów unijnego budżetu (rola wpłat z tytułu ceł, VAT oraz Dochodu Narodowego Brutto); struktura wydatków z budżetu UE (wydatki na politykę rolną, spójność, innowacje, inne), beneficjenci i płatnicy netto (kryteria oceny rozliczeń państw z budżetem UE), synergia działań finansowanych z budżetu UE; Polska płatnikiem netto do budżetu UE po 2020 r.?
​8
​4. ​Polityka strukturalna w Polsce w latach 2014-2020 ​Podstawy europejskiej polityki spójności, procesy realne w Unii Europejskiej i w Polsce, podstawowe dokumenty europejskie, podstawowe dokumenty dla Polski, porozumienie budżetowe, wnioski z pakietu rozporządzeń, Umowa Partnerstwa dla Polski 2014-2020, Krajowe Programy Operacyjne 2014-2020, polityka miejska, wyzwania i możliwości, co dalej z europejską polityką spójności post 2020. ​8
​5. ​Polityka spójności a inne polityki i instrumenty Unii Europejskiej 2014-2020 ​Najważniejsze pojęcia (polityka regionalna, polityka strukturalna, polityka rozwoju, rozwój regionalny), ewolucja polityki spójności UE, polityka spójności w strukturze wieloletniego budżetu UE, Europa 2020, relacje polityki spójności z innymi politykami i instrumentami UE 2014-2020 (Wspólna Polityka Rolna, Wspólna Polityka Rybacka, badania i innowacje, wspieranie przedsiębiorczości, ochrona środowiska, edukacja, zatrudnienie i sprawy społeczne, wsparcie infrastruktury), polityka spójności a system zarządzania gospodarczego w UE, polityka spójności a strategie makroregionalne UE. ​8
​6. ​Zasady udzielania pomocy publicznej w Polsce
w latach 2014-2020
​Pojęcie pomocy publicznej, kategorie pomocy publicznej, formy pomocy a ekwiwalent dotacyjny brutto, traktatowe zasady udzielania pomocy publicznej, procedury notyfikacji udzielania pomocy publicznej, systematyka prawa dotyczącego pomocy publicznej, ogólne rozporządzenie wyłączające wybrane kategorie pomocy publicznej spod obowiązku notyfikacyjnego, koncepcja krajowej pomocy regionalnej. ​8
​7. ​Zarządzanie strategiczne w perspektywie finansowej 2014-2020 ​Cykl zarządzania strategicznego w UE, planowanie strategiczne w UE
i w Polsce, dokumenty strategiczne i operacyjne programujące wsparcie funduszy europejskich w Polsce, monitorowanie strategiczne
i sprawozdawczość strategiczna w okresie 2014-2020, system zarządzania funduszami unijnymi w okresie 2014-2020, poziomy zarządzania, system instytucjonalny zarządzania funduszami europejskimi, komitety koordynacyjne.
​8
​8. ​Aplikowanie i zarządzanie projektami w ramach funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 ​Mechanizmy bezzwrotne na tle pozostałych instrumentów i instytucji wspierania rozwoju organizacji, mechanizmy dotacji w ramach polityki strukturalnej UE, uwarunkowania programowania środków polityki strukturalnej i ich implikacje dla wnioskodawcy, założenia początkowe i najczęstsze pułapki w pracy nad projektem, kluczowe czynniki „idealnego projektu”, uwarunkowania aplikowania i zarządzania projektami, polityki europejskie w aplikowaniu i zarządzaniu projektami, poszukiwanie możliwości dotacyjnych, umiejętność czytania dokumentacji konkursowej, zarządzanie procesem aplikowania, praca nad projektem – wybrane problemy decyzyjne, wybrane aspekty zarządzania realizacją projektu.
​8
​9. ​Zarządzanie zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi
w perspektywie 2014-2020
​Istota zintegrowanych inwestycji terytorialnych, proces tworzenia zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zintegrowane inwestycje terytorialne w regionalnych programach operacyjnych, przygotowanie projektu w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, studium wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. ​8
​10. ​Zarządzanie środkami europejskimi przeznaczonymi na inwestycje infrastrukturalne w latach 2014-2020 ​Istota studium wykonalności i jego zastosowanie w praktyce, struktura pracy nad studium wykonalności, analiza finansowa w studium wykonalności, obliczenie wnioskowanej dotacji według metody luki w finansowaniu, obliczenie wnioskowanej dotacji według metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów, analiza ekonomiczna w studium wykonalności, analiza wielokryterialna, analiza wrażliwości
i ryzyka.
​8
​11. ​Zarządzanie środkami europejskimi przeznaczonymi dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 ​Programy operacyjne umożliwiające dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich, analiza poszczególnych programów operacyjnych, istota wniosku o dofinansowanie i jego zastosowanie w praktyce, struktura pracy nad wnioskiem o dofinansowanie, wskaźniki, rezultaty, produkty projektu, biznes plan jako załącznik do wniosku o dofinansowanie, przygotowanie biznes planu, analiza ekonomiczna przedsięwzięcia w biznes planie, ocena wniosku o dofinansowanie, rozliczanie dotacji – zasady i wytyczne, rozliczanie dotacji w projekcie, obowiązki po realizacji. ​16
​12. ​Zarządzanie środkami europejskimi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie
2014-2020
​Zakres i zasady interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014-2020, zasady budowania modeli logicznych (kryteria określania rezultatów, określania związków przyczynowo – skutkowych, wyznaczania założeń logicznych), zasady równości szans i niedyskryminacji, zakres ewaluacji w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego. ​8
​13. ​Zarządzanie środkami europejskimi przeznaczonymi na inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 ​Zarządzanie środkami europejskimi przeznaczonymi na inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 – akty prawne, dokumenty strategiczne dla instrumentów wsparcia w obszarze ochrony środowiska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, procedury oceny i wyboru wniosków o środki na inwestycje w obszarze ochrony środowiska, w tym kryteria wyboru projektów, a także wytyczne Ministra Rozwoju określające m.in. sposób rozliczania projektów. ​8
​14. ​Zarządzanie środkami europejskimi przeznaczonymi na podniesienie jakości administracji publicznej 2014-2020 ​Logika interwencji na poziomie unijnym i krajowym, cele i zakres wsparcia administracji ze środków unijnych, źródła i warunki finansowania działań na rzecz rozwoju administracji publicznej, obszary interwencji: dobre rządzenie, cyfryzacja administracji, pomoc techniczna, efekty rozlewania dobrych praktyk z administracji funduszowej do nie-funduszowej. ​8
​15. ​Promocja i kontrola projektów finansowanych ze środków europejskich 2014-2020 ​Wytyczne wizualizacji w projektach europejskich, wytyczne promocji w projektach europejskich, rodzaje kontroli i instytucje uprawnione
do kontroli, procedura kontroli, efektywne przygotowanie beneficjenta do kontroli projektu, kontrola zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, kontrola kwalifikowalności wydatków, kontrola kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT), kontrola trwałości, współpraca z instytucją dokonującą kontroli.
​8
​16. ​Zamówienia publiczne a zarządzanie środkami europejskimi ​System zamówień publicznych w Polsce i UE, podstawy prawne, usytuowanie zamówień publicznych w projektach realizowanych ze środków UE, zasady zamówień publicznych, tryby udzielania zamówień, procedury, zasady nakładania korekt finansowych. ​8
​17. ​Zarządzanie środkami europejskimi a monitoring
i sprawozdawczość w perspektywie 2014-2020
​​Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, rola i miejsce monitoringu i ewaluacji w cyklu realizacji interwencji publicznych; koncepcja wskaźnika w naukach społecznych - definicje, rodzaje, przeznaczenie i zasady poprawnej konstrukcji, pozyskiwanie wskaźników z dostępnych źródeł danych, pozyskiwanie wskaźników w badaniach pierwotnych, sposoby analizy wskaźników, wizualizacja i interpretacja wyników dotyczących wskaźników. ​8
​18. ​Ewaluacja projektów finansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 Definicja ewaluacji, podstawowe pojęcia związane z ewaluacją, cele ewaluacji, funkcje ewaluacji, typy ewaluacji, kryteria ewaluacyjne, ewaluacja a monitoring, audyt i kontrola, ewaluacja w cyklu życia projektu i programu, metodologia badań ewaluacyjnych, ewaluacja oparta na teorii programu, ewaluacja z wykorzystaniem podejścia kontrfaktycznego.
​16
​Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: ​160
wykładowcy:

​Wykłady i praktyczne warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków programowania i zarządzania funduszami europejskimi, w tym m.in. ekspertów:

 • Ministerstwa Rozwoju,
 • Urzędu Zamówień Publicznych,
 • firm doradczych,
 • organizacji pozarządowych oraz innych instytucji związanych z funduszami europejskimi.

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; specjalista w zakresie polityki rynku wewnętrznego UE, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania, Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020 oraz Podyplomowych Studiów Pomocy publicznej; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych; wykładowca oraz trener w zakresie lobbingu europejskiego oraz europejskiej integracji gospodarczej.

prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1992 r. otrzymała tytuł profesora. Odbyła staże w: Instytucie Europejskim we Florencji, University of Minnesota, Ohio State University w Columbus. Wykładała w Uniwersytecie Kyoto. Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w SGH od 1995 r. Od 2008 do 2012 r. prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą. Od 2002 do 2005 r. członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Przedstawiciel Rządu w grupie negocjacyjnej ds. środków pozataryfowych Rundy Urugwajskiej GATT (1987-1991), ekspert Senatu RP ds. ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi (1992). Prowadzi badania dotyczące m.in. następujących polityk UE i ich znaczenia dla Polski: rolnej, handlowej, spójności, walutowej; budżetu UE, rozwoju procesów integracyjnych w UE i na świecie, stosunków Polski z GATT/WTO. Autorka kilku książek oraz około 250 artykułów i rozdziałów w książkach.

prof. dr hab. Jacek Szlachta – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. W latach 90-tych XX wieku związany z europejską polityka spójności, jako wicedyrektor, a następnie dyrektor departamentu polityki regionalnej i funduszy Phare, kolejno w: Centralnym Urzędzie Planowania, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwie Gospodarki. Współautor dokumentów strategicznych przygotowywanych w Polsce na potrzeby Unii Europejskiej, takich jak: Podstawy Wsparcia Wspólnoty, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Ekspert prac nad dwoma średniookresowymi Strategiami Rozwoju Kraju do roku 2015 i 2020 oraz KPZK 2030. Wiodący ekspert kilku raportów ministerstwa właściwego w sprawach rozwoju regionalnego na temat konsekwencji członkostwa Polski w UE. Członek Zespołu Negocjacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. W latach 2010-2014 doradca Danuty Hübner w Komitecie Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Speaker w trakcie kilku przesłuchań w Parlamencie Europejskim. Wiodący ekspert strategii i programów regionalnych, między innymi w województwach: Opolskim, Podkarpackim, Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskim, uczestnik prac programowych w kilku innych województwach, wiodący ekspert prac nad pierwszą Strategią Polski Wschodniej, Strategią Polski Zachodniej i Strategią Polski Południowej. Autor ponad 400 publikacji poświęconych różnym aspektom europejskiej polityki spójności, polityce regionalnej i miejskie w Polsce i UE. Ekspert OECD, między innymi w pracach nad raportami dotyczącymi „Regional Review. Poland”. W latach 2011-2014 uczestnik projektu badawczego programu ESPON UE „European Territory 2050”. Lider dwóch projektów NCN, poświęconych między innymi wrażliwości regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Zaangażowany w prace służące wypracowaniu nowej europejskiej polityki spójności po roku 2020.

dr hab. Rafał Kasprzak – pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Twórca narzędzi wspomagających funkcjonowanie sfery kultury dostępnych na portalu www.ekonomiawkulturze.pl , doradca i certyfikowany trener z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy publicznych oraz autor licznych wniosków
o dofinansowanie projektów. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).

dr Katarzyna Hermann-Pawłowska – doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji administracja publiczna i integracja europejska, specjalistka w zakresie procesów europeizacji, polityki spójności, zarządzania funduszami unijnymi, zarządzania strategicznego, rozwoju instytucjonalnego i dobrego rządzenia; autorka publikacji i ekspertyz dla polskiej administracji, ewaluator polityk publicznych, członek Regional Studies Association od 2008 roku, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Fundacji IDEA Rozwoju, wykładowca w zakresie polityki spójności UE i zarządzania strategicznego.
dr Aleksandra Zakrzewska – pracownik administracji rządowej od 2003 roku (obecnie naczelnik w Ministerstwie Rozwoju), specjalista w dziedzinie polityki spójności UE, systemu decyzyjnego UE, polityki regionalnej. W 2010 roku obroniła pracę doktorską poświęconą implikacjom polityki spójności UE dla zmian systemowych i strukturalnych w Polsce. Wykładowca studiów podyplomowych, ekspert uczestniczący w posiedzeniach grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych OECD w dziedzinie rozwoju regionalnego.

r.pr. Hubert Nowak – radca prawny, specjalista z zakresu zamówień publicznych i zasady konkurencyjności. Wykładowca problematyki zamówień publicznych i zasady konkurencyjności na studiach podyplomowych, szkoleniach i warsztatach. Doświadczenia zawodowe związane są m.in. z pracą u zamawiających, w komórkach kontrolujących udzielanie zamówień publicznych m.in. w Urzędzie Zamówień Publicznych i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Instytucji Pośredniczącej w prowadzeniu własnej kancelarii. Pomoc prawna dla zamawiających, firm i organizacji pozarządowych, w tym zastępstwo w sprawach przed KIO, sądami i w sprawach korekt z tytułu nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych.

Stanisław Bienias – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w Polsce. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju.

Dorota Comberska – absolwentka Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, podyplomowego studium Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie integracji europejskiej oraz podyplomowego studium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ewaluacji projektów i programów finansowanych ze środków UE. Od roku 1995 zajmuje się środkami pomocy zagranicznej, początkowo pracując w Urzędzie Rady Ministrów, w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Następnie w latach 1998 -  luty 2007 zatrudniona w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się współtworzeniem systemu wdrażania środków Phare, a następnie była jedną
z głównych osób opracowujących i wdrażających system zarządzania środkami ISPA i Funduszu Spójności 2004-2006. W ostatnich latach pracy w Ministerstwie Finansów była Naczelnikiem wydziału odpowiedzialnego za rozliczanie wobec Komisji Europejskiej tzw. certyfikatów płatności w projektach infrastrukturalnych (transportowych i ochrony środowiska). Od lutego 2007 roku związana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w którym zajmowała stanowiska: Zastępcy Dyrektora Departamentu Realizacji Przedsięwzięć Funduszu Spójności, Dyrektora Departamentu Planowania i Sprawozdawczości, Dyrektora Departamentu Strategii, Edukacji i Rozwoju, przekształconego zmianą regulaminu biura NFOŚiGW w Departament Strategii i Komunikacji. Posiada międzynawowy certyfikat w zakresie zarządzania programami metodą MSP (Managing Succesful Programmes Foundation Examination). W roku 2014 roku uzyskała od Ministra Finansów odznakę honorową „za zasługi dla finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Agnieszka Goluch – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w Ministerstwie Rozwoju, specjalista w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i pomocy publicznej. Od 2000 r. zajmuje się tą tematyką. Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców działających na terenie stref. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Monika Kasprzak – pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji w Dziale Wdrażania, od dziesięciu lat związana zawodowo z administrowaniem i projektami finansowanymi ze środków europejskich. W ramach zakresu obowiązków zajmuje się kontrolą prawidłowości realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz audytem projektów finansowanych ze środków publicznych. W trakcie czynności kontrolnych współpracuje między innymi z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju. Zakres kontroli obejmuje zgodność projektu z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Ustawą o Finansach Publicznych, Ustawą o rozwoju i innymi aktami normatywnymi. Naukowo pasjonuje się problematyką wdrażania innowacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów na styku nauki i biznesu. Uczestniczka studiów doktoranckich w SGH.

Rafał Siemieniecki – właściciel firmy consultingowej i kilku spółek handlowych, związany z projektami UE od 2008 r. Koordynator ponad 12 projektów w tym dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swojej karierze zawodowej pozyskał dofinansowanie dla ponad 20 projektów o wartości ponad 20 mln zł. Pozyskał dofinansowanie zarówno projektami inwestycyjnymi (twardymi) jak i ukierunkowanymi na rozwój zasobów ludzkich (projekty miękkie). W ramach pozyskiwania dofinansowania oraz zarządzania projektami realizował czynności dla sektora prywatnego (przedsiębiorstwa) oraz sektora publicznego (administracja rządowa, samorząd terytorialny, organizacje NGO). Odpowiedzialny za realizację projektów w pełnym zakresie od realizacji etapów projektów, po rozliczanie finansowe skończywszy na osiąganiu założonych rezultatów i ostateczne rozliczenie projektu. Naukowo pasjonuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Uczestnik studiów doktoranckich w SGH.

Paulina Skórska – absolwentka socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka i absolwentka programu Educational measurement oraz ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research 2014 - 2015 (University of Michigan, United States). Ukończyła też szkoły: Summer School on Counterfactual Impact Evaluation 2013 i Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies 2014 z zakresu wykorzystania metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych. Obecnie doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Od 2013 roku, pracuje jako statystyk w Zespole Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Ekspert Fundacji Idea Rozwoju ds. metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Współpracuje od kilku lat z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako koordynator i ekspert w projektach z obszaru polityk publicznych ukierunkowanych na rozwój regionalny, planowanie strategiczne oraz rozwój systemu oświaty. Współpracowała z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jako konsultant ds. metodologii badań ewaluacyjnych i z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jako ekspert do spraw metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Szkoli pracowników administracji publicznej w obszarze planowania strategicznego, konstrukcji dokumentów programowych, prawidłowej konstrukcji wskaźników, monitoringu oraz ewaluacji. Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze metodologii nauk społecznych i metodologii badań ewaluacyjnych.

Piotr Stronkowski – posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie związane z zarządzaniem Europejskim Funduszem Społecznym. W latach 2004-2008 był zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2008 r. zajmuje się ewaluacją i badaniami w obszarze EFS (rynku pracy, integracji społecznej, edukacji, dobrego rządzenia), a także doradztwem dla administracji publicznej w zakresie programowania wsparcia ze środków EFS. Jest autorem licznych publikacji oraz współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takich jak: Collegium Civitas, SGH, UNDP, OECD, KSAP, MRPiPS, MR, Fundacja Batorego itd.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • obowiązkowa obecność – udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych studiami,
 • dwuetapowy/dwuczęściowy egzamin:
  • część pisemna egzaminu – test jednokrotnego wyboru (czas trwania ok. 15-20 minut). Zakres obejmuje cały materiał, a pytania są przygotowywane przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20,
  • część ustna egzaminu – prezentacja przygotowanego projektu zarządzania środkami europejskimi przed komisją egzaminacyjną. W ciągu całego okresu trwania studiów słuchacze będą przygotowywali studium przypadku zarządzania środkami dostępnymi w ramach programów operacyjnych – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 80.

Dokument poświadczający ukończenie studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH wydane na podstawie wyników egzaminu pisemnego oraz ustnego przeprowadzonych w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane w trakcie studiów.

kierownik programu:

​dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

sekretariat studiów:

​Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl
telefon: 225649349
faks: 226466115

Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 33 

dodatkowe informacje: