Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:

Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie) i zajmują się zawodowo lub chcą zajmować się w przyszłości rachunkowością, w tym prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach świadczących tego typu usługi.

cel studiów:

​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy (od podstaw) z zasadami prowadzenia rachunkowości, a także uzupełnienie i pogłębienie już posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie.

STRONA PROGRAMU

czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4000 zł - wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3000 zł - płatna na koniec pierwszego semestru. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje całkowity koszt studiowania, włączając koszt materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXXV została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, zajęcia rozpocęły się 27 lutego 2016 r.

Edycja ta jest ostatnią edycją PS Rachunkowości. Kolejne nie są planowane.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję XXXV została zakończona.

REKRUTACJA ONLINE

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grona słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń.

organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym oraz letnim.

Zajęcia w ramach edycji XXXV odbywać się będą w soboty w godz. 9:00-18:00 oraz w niedziele w godz. 9:00-16:00 zgodnie z podanym niżej terminarzem zjazdów.

Terminy zjazdów dla edycji XXXV:

27–28.02.2016 r.
19–20.03.2016 r.
16–17.04.2016 r.
14–15.05.2016 r.
11–12.06.2016 r.
9–10.07.2016 r.
1–2.10.2016 r.
22–23.10.2016 r.
19–20.11.2016 r.
10–11.12.2016 r.
14–15.01.2017 r.
4–5.02.2017 r.

Obrona pracy końcowej przed Komisją Egzaminacyjną przewidywana jest na 25 lutego 2017 r. (sobota).

Rekrutacja

Zajęcia w ramach edycji XXXIV odbywają się w soboty w godzinach 9:00-18:00 i w niedziele w godzinach 9:00-16:00 zgodnie z podanym niżej terminarzem zjazdów.

Terminy zjazdów dla edycji XXXIV:

10–11.10.2015 r.
7–8.11.2015 r.
28–29.11.2015 r.
19–20.12.2015 r.
9–10.01.2016 r.
30–31.01.2016 r.
20–21.02.2016 r.
12–13.03.2016 r.
9–10.04.2016 r.
7–8.05.2016 r.
4–5.06.2016 r.
25–26.06.2016 r.

Egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną przewidywany jest na dzień 2 lipca 2016 r. (sobota).

Zajęcia w ramach edycji XXXIII odbywają się w soboty w godzinach 9:00-18:00 i w niedziele w godzinach 9:00-16:00 zgodnie z podanym niżej terminarzem zjazdów.

Terminy zjazdów dla edycji XXXIII:

14–15.02.2015 r.
7–8.03.2015 r.
28–29.03.2015 r.
25–26.04.2015 r.
16–17.05.2015 r.
13–14.06.2015 r.
3–4.10.2015 r.
24–25.10.2015 r.
21–22.11.2015 r.
12–13.12.2015 r.
16–17.01.2016 r.
6–7.02.2016 r.
 
Egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną przewidywany jest na dzień 13 lutego 2016 r. (sobota).

miejsce zajęć:

​Zajęcia w ramach studiów odbywać się będą w SGH w Warszawie, w budynku C przy al. Niepodległości 128.

program studiów:

​Szczegółowy zakres przedmiotowy Podyplomowych Studiów Rachunkowości

Blok I – Rachunkowość finansowa

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
 4. Zasady wyceny i ewidencji zdarzeń dotyczących:
  a) rzeczowych i finansowych aktywów trwałych
  b) rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych
  c) kapitałów (funduszy) własnych i kapitałów obcych
  d) ustalania wyniku finansowego i jego podziału

Blok II – Sprawozdawczość finansowa

 1. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 2. Zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego

Blok III – Rachunek kosztów

 1. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości
 2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej
 3. Metody rozliczania kosztów działalności podstawowej jednostki

Blok IV – Laboratorium z rachunkowości finansowej

Blok V – Podatki w rachunkowości

 1. Podatki pośrednie 
 2. Podatki bezpośrednie
 3. Podatki i opłaty lokalne

Blok VI – Prawo

 1. Podstawy prawa pracy, cywilnego, handlowego i działalności gospodarczej
 2. System podatków w Polsce

Blok VII – Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 216 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 144 godzin wykładów, 32 godziny ćwiczeń audytoryjnych, 30 godzin laboratorium komputerowego oraz 10 godzin seminarium dyplomowego.

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi SGH oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rachunkowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PSR XXXIII - rekrutacja.

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Katedry po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z sekretarzem studiów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rachunkowości
al. Niepodległości 128 p. 6/1
02-554 Warszawa

Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

W przypadku braku przesłania lub dostarczenia kompletu dokumentów rezerwacja będzie anulowana po upływie 14 dni od daty dokonania rejestracji w ISSP.

wymagane dokumenty:
Uwaga!
 
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenie, stwierdzającego uprawnia dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące nostryfikacji dyplomu znajdują się na stronie DOiRD.​

zasady realizacji studiów:

​Program realizowany jest na wykładach z:

 • Rachunkowości finansowej,
 • Rachunku kosztów,
 • Sprawozdawczości finansowej,
 • Prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego,
 • Podatków w rachunkowości.

oraz na ćwiczeniach audytoryjnych z:

 • Rachunkowości finansowej,
 • Rachunku kosztów. 

Zapewniamy także praktyczną naukę prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programu komputerowego SYMFONIA (laboratorium komputerowe).

warunki ukończenia studiów:

​Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy z następujących przedmiotów: Prawo, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunek kosztów.

Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości są:

 • zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów, 
 • udział w zajęciach laboratorium komputerowego,
 • złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy końcowej,
 • złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.

Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie rachunkowości w tym kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 9. maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych od 9.08.2014 r. zniesiony został obowiązek ubiegania się o licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

kierownik programu:

​dr Małgorzata Paszula

sekretariat studiów:

​Instytut  Rachunkowości
al. Niepodległości 128
budynek C, pokój 6/1, VI piętro
02-554 Warszawa

telefon: 225649289
fax: 225648613