Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:

​Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: kadry zarządzającej przedsiębiorstwami funkcjonującymi w różnych formach organizacyjno-prawnych od działalności osób fizycznych począwszy do spółek prawa handlowego. Studia przeznaczone są także dla jednostek samorządu terytorialnego, głównie pracowników administracji samorządowej zajmujących się gospodarką komunalną i współpracujących na linii samorząd-przedsiębiorcy, a także innych osób zainteresowanych problematyką studiów.

cel studiów:

​Celem Podyplomowych Studiów Prawo i finanse w zakresie samorządności terytorialnej dla menedżerów jest przekazanie słuchaczom w szerokim spektrum wiedzy prawniczej i finansowej dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwami oraz co jest novum na rynku edukacyjnym również wiedzy prawniczej i finansowej w zakresie samorządu terytorialnego. Taka konstrukcja studiów wynika z coraz ściślejszych relacji przedsiębiorstw i gmin we wzajemnym lobowaniu się i współpracy.

Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwami, w tym przedsiębiorstwami sektora komunalnego oraz podmiotami sektora finansów publicznych.

czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6 000 zł.
Czesne obejmuje koszty materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku dla edycji I ::

70 1240 6960 5005 0602 0251 0001
w tytule płatności prosimy podać: imię i nazwisko słuchacza, numer studiów
500-06-0251 (z dopiskiem odpowiednio: „I rata” lub „II rata”).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja I zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 (planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2013 r.).

termin zapisów na studia:

Nabór jest obecnie prowadzony.​

organizacja zjazdów:

​Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach (łącznie 14 sesji) soboty i niedziele po 8 godzin dziennie.

program studiów:

​I. Blok ogólny prawny (74 godziny)

 • Podstawy prawa handlowego - spółka prawa handlowego, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjna, europejska, 16 godz.
 • Podstawy prawa cywilnego - prawo własności, inne prawa rzeczowe, zobowiązania, 10 godz.
 • Podstawy prawa pracy- umowa o pracę, rodzaje umów, kontrakt menedżerski, 8 godz.
 • Prawo podatkowe - podatki, strategie podatkowe, raje podatkowe, 8 godz.
 • Wykładnia prawna - metody wykładni, wykładnia gramatyczna a inne rodzaje wykładni, 8 godz.
 • Prawo wspólnotowe - źródła prawa wspólnotowego, prawo wspólnotowe a prawo krajowe, doradztwo ETS, 8 godz.
 • Własność intelektualna - prawo autorskie (plagiat, itd.), własność przemysłow3a, patenty, patent europejski, WTO, TRIPS, 8 godz.
 • Prawne aspekty projektów inwestycyjnych - budowlanych - podstawy procesu inwestycyjno-budowlanego, lokalizacja inwestycji, pozwolenie na budowę, oddanie obiektów budowlanych do użytkowania, 8 godz.

II. Ścieżka menedżerów samorządu (48 godzin)

 • Prawne aspekty gospodarki przestrzennej, 8 godz.
 • Ustrój samorządu - konstytucyjne podstawy jednostki samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Europejska Karta Samorządu Regionu, organizacja samorządu terytorialnego, zadania samorządu terytorialnego, nadzór nad samorządem terytorialnym, 8 godz.
 • Prawo wodne, 8 godz.
 • Gospodarka odpadami, 8 godz.
 • Ustawy regulujące komunikację miejską, 8 godz.
 • Prawo energetyczne, 8 godz.

III. Blok finansowy ogólny (40 godzin)

 • Podstawy finansów publicznych, 8 godz.
 • Finanse przedsiębiorstw, 8 godz.
 • Rachunkowość menedżerska, 8 godz.
 • Podstawy prawa bankowego, 8 godz.
 • Źródła finansowania inwestycji, 8 godz.

IV. Ścieżka menedżerów samorządu terytorialnego (24 godziny)

 • Finanse samorządu terytorialnego, 8 godz.
 • Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych, 8 godz.
 • Prognozowanie budżetu gminy, 8 godz.

  Razem: 190 godzin zajęć dydaktycznych.
wykładowcy:

​Zajęcia będą prowadzone przez pracowników związanych z praktyką Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialne oraz Katedry Prawa Gospodarczego. Pozostałe zajęcia będą prowadzone odpłatnie przez praktyków Kolegium ZiF (spoza Katedry EiFST) oraz innych Kolegiów SGH, a także zaproszonych praktyków z dziedziny prawa i finansów spoza SGH.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (rezerwacja telefoniczna, a następnie złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów i dowodu wpłaty czesnego jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • ​obecność na zajęciach, 
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów, 
 • obrona pracy dyplomowej.
kierownik programu:

​prof. dr hab. Z. Grzymała
telefon: 601094391

sekretariat studiów:

​Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr Wioletta Krasuska-Wojtkowska
telefon: 502085703
e-mail: wkrasu@sgh.waw.pl

Kandydaci na studia mogą składać dokumenty:

 • pocztą elektroniczną na adres: wkrasu@sgh.waw.pl,
 • listem poleconym na adres: Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, 
 • osobiście, w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, ul. Madalińskiego 6/8, pokój 307, budynek M.
dodatkowe informacje: