Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:

​Studia adresowane są do:

 1. Kadr przedsiębiorstw i organizacji odpowiedzialnych za:
  • opracowanie strategii i przygotowanie programów (planów) rozwoju firm
  • wybór, realizacja założeń i wdrożenie projektów rozwojowych firm, dotyczących inwestycji rzeczowych i kapitałowych.
 2. Kadr banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, fundacji:
  • współdziałających z przedsiębiorcami,
  • działających bezpośrednio na rynku kapitałowym.
 3. Doradców inwestycyjnych, kandydatów na doradców, konsultantów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie i na rynku kapitałowym.
cel studiów:

​Studia stwarzają uczestnikom możliwość poznania podstaw nowoczesnej teorii inwestycji, a także metod, narzędzi i technik niezbędnych przy podejmowaniu decyzji strategicznych i inwestycyjnych, nowoczesnych strategii rozwojowych przedsiębiorstw w obecnych warunkach funkcjonowania gospodarki polskiej i rynku UE.

STRONA PROGRAMU

czesne:

​Opłata za całość studiów: 7000 zł (wpłata jednorazowa dla osób prawnych, zaś w przypadku osób fizycznych - możliwość opłaty w dwóch ratach, każda po 3500 zł).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

termin uruchomienia studiów:

 

 
termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na kolejną edycję została wstrzymana.

organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

program studiów:

Ramowy program studiów obejmuje wykłady, laboratoria komputerowe, seminaria dyplomowe oraz konsultacje indywidualne – łącznie 190 godzin.

 1. Analiza finansowa dla celów inwestycji - wykład
 2. Analiza portfelowa – wykład 
 3. Analiza techniczna cen akcji – laboratorium komputerowe – wykład + ćwiczenia 
 4. Finanse behawioralne – wykład 
 5. Fundusze Unijne w finansowaniu projektów inwestycyjnych – wykład 
 6. Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju firmy– wykład 
 7. Matematyka finansowa – wykład i ćwiczenia
 8. Metody oceny projektów inwestycyjnych – wykład + laboratorium 
 9. Metody prognozowania i analizy rynku z wykorzystaniem programu SAS – wykład + laboratorium 
 10. Metody wyceny spółki kapitałowej. Studia przypadków – wykład.
 11. Obowiązki inwestora giełdowego – wykład.
 12. Ocena ryzyka w projektach inwestycyjnych – wykład 
 13. Opcje realne – wykład + laboratorium
 14. Prowadzenie gry giełdowej – laboratorium.
 15. Rachunkowość finansowa – wykład + ćwiczenia 
 16. Strategie inwestowania na rynkach walutowych – wykład + ćwiczenia 
 17. Wykorzystanie programu Excel w ocenie projektów inwestycyjnych – laboratorium komputerowe.
 18. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie – wykład 
 19. Zasady funkcjonowania giełdy – wykład 
 20. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych – wykład 
 21. Seminarium dyplomowe + konsultacje indywidualne
 22. Obrony prac dyplomowych

Program ramowy może ulec nieznacznym modyfikacjom (także w wyniku konsultacji ze studentami).

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Inwestycje kapitałowe i projekty rozwojowe firmy jest udział w zajęciach, przygotowanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa będzie miała charakter projektu zawierającego:

 • część teoretyczną, wraz z prezentacją literatury obejmującej tematykę pracy,
 • część analityczną
 • część zawierającą wnioski i rekomendacje.

Egzamin dyplomowy polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania z zakresu przedmiotowego studiów oraz jednego dotyczącego pracy dyplomowej.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (15:20–20:30) i soboty (8:00–15:00).

kierownik programu:

​dr hab. Stanisław Łobejko

sekretarz programu:

​Agnieszka Kiersnowska

sekretariat studiów:

Instytut Rynków i Konkurencji
Zakład Strategii Konkurencji
​ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 106, I piętro
02-513 Warszawa
(od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30-16:00)

telefon: 225649226
faks: 225648713

Informacji udzielają i zapisy przyjmują:
dr hab. Stanisław Łobejko: slobej@sgh.waw.pl, telefon: 501502198
Agnieszka Kiersnowska: akiersn@sgh.waw.pl

dodatkowe informacje: